Tjenester

Felleshavari.

Kontoret tilbyr assistanse i forbindelse med felleshavarier, herunder innhenting av sikkerhet fra bidragspliktige, typisk laste interessentene, utarbeidelse av dispasjen og eventuelt innkalling av bidrag fra de involverte partene.

Sjøforsikring.

Vi kan være behjelpelige med å utarbeide erstatningsberegninger innen

  • Kaskoforsikring for skip og mobile enheter, herunder også FPSOer,
  • Kollisjonsoppgjør.
  • Tidstapsforsikring.
  • Byggerisikoforsikring.

samt avgi uttalelser om forståelsen av forsikringsvilkårene innen ovennevnte områder.

Dispasjør kontoret behandler først og fremst oppdrag basert på Norsk og Nordisk Sjøforsikringsplan, men også andre alment brukte sjøforsikringsvilkår behandles.

Ved uenighet om forståelsen av forsikringsvilkårene eller tvist om oppgjør i forbindelse med et havari benyttes kontoret som tvisteinstans med hjemmel i NSPL § 5-5. Dette arbeidet betales normalt av assurandørene. Dersom man etter behandling av saken hos dispasjør fortsatt ikke er enige kan saken bringes inn for de ordinære domstolene på vanlig måte.