Våre arbeidsområder

Dispasjørens virksomhet

Arbeidsoppgavene spenner over et vidt felt innen sjørett og sjøforsikring og omfatter bl.a.:

- Felleshavari
- Sjøforsikring
- Kollisjonsoppgjør
- Byggerisikoforsikring
- Tvistebehandling
- Voldgift

Felleshavari

Som dispasjør er man et uavhengig bindeledd mellom for eksempel et rederi og lasteinteressentene i forbindelse med et felleshavari, dvs. en situasjon der skip og last er i felles fare og man pådrar seg utgifter eller tap av hensyn til den felles sikkerhet. Reglene om felleshavari finnes i York-Antwerpen Reglene (YAR) som sist ble revidert i 2004 (YAR 2004). Forrige versjon som fortsatt er den versjon som hovedsaklig benyttes kom i 1994.Y.A.R. reglene versjon 1994 er inkorporert i Sjølovens kapittel 17.Oppdraget som dispasjør i forbindelse med et felleshavari gis normalt av rederiet samtidig med at felleshavari erklæres, men kan også gis av lasteinteressentene dersom det er disse som har hatt utlegg eller tap i en felleshavarisituasjon.Dispasjørens rolle er primært å innhente sikkerhet fra lasten for bidrag til felleshavari og utarbeidelse av dispasjer, men kan i en viss utstrekning utvides til å bistå med å innkassere bidragene.Den uavhengige rollen dispasjørene har er av avgjørende betydning for at alle parter som er involvert i felleshavariet skal kunne føle seg trygge på at man gis en rettferdig og lik behandling.

Sjøforsikring

Kontoret utarbeider årlig et betydelig antall erstatningsberegninger og uttalelser innen de fleste typer saker innen sjøforsikring, det være seg:
- Kaskoforsikring for skip og mobile borerigger,
- Kollisjonsoppgjør,
- Tidstapsforsikring,
- Byggerisikoforsikring
Hovedtyngden av oppdragene gjelder forsikringsvilkår basert på reglene i Norsk Sjøforsikringsplan (NSPL) av 1996 og Nordisk Sjøforsikringsplan av 2013, men også saker vedrørende utenlandske vilkår behandles, spesielt saker basert på de engelske kaskoforsikringsreglene Institute Time Clauses Hull.

Tvistebehandling

Dispasjørene benyttes som uavhengig "ankeinstans" ved tvister mellom sikrede og assurandør om erstatningsoppgjør innen sjøforsikringsområdene i Norsk og Nordisk Sjøforsikringsplan (NSPL).
NSPL § 5-5 fastslår at sikrede kan forlange et erstatningsoppgjør man er uenig i blir sendt inn til fornyet behandling hos nordisk dispasjør. Kostnaden ved denne behandlingen betales normalt av assurandørene.
Behandling hos dispasjør fratar ikke partene muligheten av å bringe saken inn for domstolene dersom man fortsatt er uenig.